Check Live UID
ĐIỀN MỖI UID TRÊN 1 DÒNG
NICK LIVE 0
NICK DIE 0